Top Nhân vật Cấp độ Exp
1 C§u 99 1211014260
2 Messenger 99 1211014260
3 Nika 99 885451256
4 Ti¬uKi«u 99 810555422
5 TamKiªm 99 808543584
6 Ti¬uLong 99 807632161
7 Cu¯iCùng 99 760224859
8 Ti¬uHÕnh 99 700275149
9 Ti¬uThß 99 682833711
10 G63 99 660971707