💥 Tung Sơn Phong Thiên Đài : nhặt Lục Bác Toái Phiến đổi trang bị Lục Bác

.

💥 BOSS: Bàn Cổ Hậu Hoa Viên (19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00)

50 Bảo Rương: Ngọc (Cấp 4) + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Công Lực Đan + Dược Trần

.

💥 BOSS: Thúc Hà Cổ Trấn (13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00)

15 Bảo Rương: Ngọc (Cấp 4) + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Công Lực Đan + Dược Trần

.

💥 BOSS: Hậu Hoa Viên + Thiên Kiếp Lâu

Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Công Lực Đan

.

💥 BOSS: Huyền Vũ Đảo + Thương Sơn + Vô Di + Thảo Nguyên

Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Công Lực Đan + Yếu Quyết 65 Môn Phái

10 Bảo Rương: Ngọc (Cấp 4) + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Công Lực Đan + Dược Trần

.

💥 Ác Bá:

Lâu La: Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân

Đầu Mục: Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù

💥 Ác Tặc:

Lâu La: Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân

Đầu Mục: Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Chưởng Cự Yếu Quyết

.

💥 Q123 Tô Châu:

Lâu La: Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân

Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Hồn Băng Châu (Võ Hồn)

.

💥 Phiêu Miểu Phong:

Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Hàn Băng (Ám Khí)

.

💥 Thiếu Thất Sơn:

Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Dược Trần + Vương Lệnh (Bá Vương Lệnh)

.

💥 Binh Thánh Kỳ Trận:

Ngọc (Cấp 4) + V.Bông-B.Ngân + CC.Hợp Thành Phù + Thần Binh Phù + Dược Trần + Câu Thiên Thái (Long Văn)